Bohoslužba slova se svatým přijímáním za nepřítomnosti kněze

Hlavní stránka / Eucharistie / Bohoslužba slova se sv. přijímáním

Podobu bohoslužby slova se svatým přijímáním za nepřítomnosti kněze, která se slaví zejména v neděli, upravují především dva dokumenty: liturgická kniha Svaté přijímání a eucharistie mimo mši (vyd. KNA 2001) a Direktář pro slavení neděle za nepřítomnosti kněze (stáhnout v pdf). Mimo to pražské Pastorační středisko vydalo v r. 1999 brožurku Slavení bohoslužby za nepřítomnosti kněze

Smysl bohoslužby slova se svatým přijímáním

Není-li možné slavit mši svatou, z různých forem liturgické tradice se doporučuje zejména bohoslužba slova, po níž může následovat svaté přijímání. Tímto způsobem věřící mohou být živeni pokrmem Kristova slova i Těla. „Naslouchání Božímu slovu dává věřícím pochopit, že podivuhodné Boží činy, které se takto zvěstují, dosahují vrcholu ve velikonočním tajemství, jehož památka se svátostným způsobem slaví ve mši a na němž jim svaté přijímání dává účast.“ 

Je třeba, aby věřící jasně chápali, že toto slavení neděle má jen náhradní ráz, že je nelze považovat za nejvhodnější řešení těžkostí, anebo za ústupek jejich pohodlí. Shromáždění tohoto druhu se nikdy nemají konat v neděli na místech, kde má být nebo byla sloužena mše svatá téhož dne nebo večer předešlého dne, třeba i v jiné řeči. Není vhodné, aby se takové shromáždění opakovalo.

Dále je nutno pečlivě se vyhýbat jakémukoliv směšování shromáždění tohoto druhu se slavením eucharistie. Tato shromáždění nemají věřícím brát touhu účastnit se slavení eucharistie; naopak ji mají zvětšovat a lépe je na ni připravovat.

(Direktář, č. 20-21)

Věřící mají být svědomitě poučováni, že i když přijímají mimo mši, spojují se důvěrně s onou obětí, v níž dále trvá oběť kříže, a že mají účast na oné svaté hostině, při níž „Boží lid přijímáním těla a krve Páně má podíl na dobrech velikonoční oběti, obnovuje novou smlouvu, kterou Bůh uzavřel s lidmi jednou provždy v krvi Kristově, a při které ve víře a naději Boží lid předznamenává a předjímá eschatologickou hostinu v království Otce, a tak zvěstuje smrt Páně, dokud on nepřijde“

(Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši, č. 15)

 

Služebník bohoslužby slova se svatým přijímáním

K vedení těchto nedělních shromáždění mají být jako první spolupracovníci kněží povoláni jáhnové. Jáhnovi, posvěcenému k vedení Božího lidu a k péči o jeho růst, náleží řídit modlitby, hlásat evangelium, pronášet homilii a rozdělovat eucharistii.

Nejsou-li přítomni ani kněz ani jáhen, farář určí laiky, kterým bude svěřena péče o slavení neděle, tj. vedení modliteb, služba slova a rozdělování svatého přijímání.

Na prvním místě ať vybere akolyty a lektory, ustanovené ke službě oltáře a Božího slova. Jestliže chybějí i tito, farář může zvolit i jiné laiky, muže i ženy, kteří mohou vykonávat tento úkol z moci svého křtu a biřmování. Při jejich volbě se má brát zřetel na to, zda žijí v duchu evangelia a zda je mohou věřící dobře přijmout. Jejich určení má být obvykle na určitý čas a společenství věřících se oznámí veřejně. Mají se též za ně občas konat zvláštní modlitby. 

Takto určení laici nemají považovat sobě svěřený úřad za vyznamenání, nýbrž spíše za úkol a zejména za službu bratřím pod autoritou faráře. Tento úkol jim není vlastní, pouze v něm zastupují kněze; a vykonávají jej, „když to pro nedostatek kněží vyžaduje potřeba církve“.

(Direktář, č. 29-31)

Struktura bohoslužby slova se svatým přijímáním

Následující struktura vychází ze zmíněných liturgických knih a je pouhým návodem, v jednotlivých bodech je možné provést určité úpravy podle pokynů biskupa, faráře, nebo podle místních podmínek. 

 

Příprava

Při svatém přijímání se mají, pokud možno, používat hostie proměněné tutéž neděli při mši svaté slavené na jiném místě, které přinesl jáhen nebo laik v ciboriu nebo jiné vhodné nádobě a uložil je ve svatostánku před začátkem této bohoslužby. Je rovněž možné použít hostie proměněné při poslední mši svaté sloužené na tomto místě.

Oltář se pokyje plátny jako ke mši, ozdobí se květinami, mají na něm hořet dvě svíce. Na oltář je možné již před bohoslužbou umístit rozložený korporál a k němu purifikatorium. Na ambon se připraví lekcionář, na vhodné místo misál. Pokud se při při podávání věřícím používá patena, nachystá se na abak.  

Jednotlivé úkoly (čtení, zpěv žalmu...) je vhodné rozdělit mezi věřící. 

Předsedá-li bohoslužbě slova jáhen, obléká albu a štolu, případně dalmatiku, a užívá sedadlo předsedajícího. 

Předsedá-li bohoslužbě slova laik, obléká albu, případně jiné "ministrantské oblečení" a neužívá sedadlo předsedajícího - sedí na jiném vhodné místě v presbytáři, příp. mimo presbytář. 

 

Vstupní obřady

       

JÁHEN

LAIK

Po příchodu k oltáři ho jáhen spolu s přisluhujícími pozdraví obvyklou úklonou a políbí ho. Potom se spolu s přisluhujícími odebere k sedadlu předsedajícího. Po příchodu k oltáři ho předsedající laik (případně s přisluhujícími) pozdraví obvyklou úklonou a odebere k sedadlu.
Po skončení vstupního zpěvu se jáhen i věřící vstoje znamenají křížem. Jáhen přitom obrácen tváří k lidu říká: Po skončení vstupního zpěvu se předsedající laik i věřící vstoje znamenají křížem. Předsedající přitom obrácen tváří k lidu říká:
  Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  
  Lid odpovídá:  
  Amen.  
Potom jáhen s rozpjatýma rukama pozdraví lid slovy: Předsedající laik vynechá vstupní pozdrav a přejde hned k úvodu do bohoslužby slova.
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha ať je s vámi se všemi.  
Nebo:  
Milost a pokoj od Boha, našeho Otce, i od Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi.  
Nebo:  
Milost Ježíše Krista, našeho Pána pro nás ... (narozeného, ukřižovaného, vzkříšeného, oslaveného), ať je s vámi se všemi.  
Nebo:  
Pán s vámi  
Lid odpoví:  
I s tebou.  
  Předsedající několika slovy uvede věřící do slavení bohoslužby slova. V neděli při tom vzpomene na společenství věřících, v němž farář slaví eucharistii, a povzbudí přítomné, aby se s nimi duchovně spojili.  
  Následuje úkon kajícnosti. Začíná výzvou předsedajícího. Je vhodné, aby tato výzva bezprostředně navazovala na předcházející uvedení do bohoslužby. Předsedající ji říká těmito anebo podobnými slovy:  
  Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme přijímat eucharistii, litujme svých hříchů.  
  Nebo:  
  Dříve než budeme uslyšíme Boží slovo a budeme přijímat eucharistii, je třeba, abychom se dobře připravili: proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.  
  Nebo, následuje-li Vyznávám se ...:  
  Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.  
  Následuje chvíle ticha a úkon kajícnosti pokračuje jedním ze tří způsobů uvedených v misále.  
  Předsedající úkon kajícnosti se sepjatýma rukama zakončí:  
  Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.  
  Lid odpoví:  
  Amen.  
  Následuje volání Kyrie, eleison. Jestliže se konal úkon kajícnosti třetím způsobem nebo předcházelo toto volání už při vstupním zpěvu, pak se na tomto místě vynechává.  
  O nedělích (mimo dobu adventní a postní), o slavnostech, o svátcích a při význačných příležitostech následuje chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu.  
Jáhen se sepjatýma rukama řekne: Laik se sepjatýma rukama řekne:
Modleme se. Modleme se.
Všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom jáhen s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu z misálu. Ve všední dny, pokud se neslaví závazná památka, je možné použít votivní formulář o eucharistii. Všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí. Potom předsedající laik se sepjatýma rukama pronáší modlitbu z misálu. Ve všední dny, pokud se neslaví závazná památka, je možné použít votivní formulář o eucharistii.
  Lid odpovídá zvoláním:  
  Amen.  
 

Bohoslužba slova

       

JÁHEN

LAIK

  Lektor přistoupí k ambonu a čte první čtení z lekcionáře předepsané pro daný den; všichni přítomní sedí a naslouchají.  
  Žalmista nebo zpěvák přednáší responsoriální žalm a lid vkládá opakovanou odpověď.  
  Pokud se má číst druhé čtení, čte ho lektor od ambonu stejným způsobem, jako četl první čtení.  
  Následuje aleluja anebo jiný zpěv. Ve všední den, kdy se nečte druhé čtení, je v bohoslužbě, při které se nezpívá, možné zpěv před evangeliem vynechat.  
Jáhen předstoupí před oltář, skloní se před ním a potichu říká: Pokud předsedající laik přechází k ambonu kolem oltáře, zdraví ho hlubokou úklonou, ale neříká žádnou modlitbu, ani se nežehná znamením kříže.
Očisť mi srdce i ústa, Bože, abych dobře zvěstoval tvé svaté evangelium.  
Jáhen jde k ambonu; mohou ho doprovázet přisluhující s kadidlem a svícemi. U ambonu se sepjatýma rukama řekne: Předsedající laik jde k ambonu. Mohou ho doprovázet přisluhující s kadidlem a svícemi. U ambonu vynechá pozdrav.
Pán s vámi.  
Lid odpoví:  
I s tebou.  
Jáhen pokračuje: Předsedající laik řekne:
Slova svatého evangelia podle N. Slova svatého evangelia podle N.
přitom znamená křížem knihu a sebe na čele, ústech a prsou. přitom znamená křížem sebe na čele, ústech a prsou.
  Lid zvolá:  
  Sláva tobě, Pane.  
  Potom, užívá-li se kadidla, okouří předsedající knihu a čte evangelium.  
  Po přečtení evangelia předsedající řekne:  
  Slyšeli jsme slovo Boží.  
  A všichni zvolají:  
  Chvála tobě, Kriste.  
Potom jáhen políbí knihu a potichu řekne: Potom laik, který četl evangelium, může políbit knihu, nic při tom neříká.
Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od hříchů.  
Bohoslužba slova pokračuje homilií jáhna. Předsedající laik přečte homilii připravenou farářem nebo jiným knězem.
  Každou neděli a o slavnostech (nebo i při jiných významných příležitostech) následuje společné vyznání víry. Je to odpověď na slyšené slovo Boží a všichni přitom stojí. Místo obvyklého Nicejsko-konstantinopolského vyznání víry se může, zejména v postní a velikonoční době, použít křestní vyznání Římské církve neboli vyznání apoštolské.  
  Následují přímluvy. Předsedající říká se sepjatýma rukama úvodní výzvu. Lektor od ambonu nebo z jiného vhodného místa přednáší jednotlivé úmysly, k nimž se všichni připojující společným zvoláním. Dodrží se pořadí přímluv předepsané v misále a připojí se přímluvy na úmysly navržené biskupem pro celou diecézi, za faráře a za povolání ke kněžství.  
Přímluvy zakončí jáhen modlitbou, kterou pronáší s rozpjatýma rukama. Přímluvy zakončí předsedající laik, kterou pronáší se sepjatýma rukama.
 

Svaté přijímání 

       

JÁHEN

LAIK

  Je možné zazpívat sloku nějaké eucharistické písně. Je také možné vložit díkůčinění, které je zde uvedeno po přijímání.  
  Pokud nebyl korporál připraven na oltář před bohoslužbou, rozloží jej přisluhující nebo sám předsedající nyní a položí k němu purifikatorium.  
  Předsedající přistoupí ke svatostánku, otevře jej, poklekne, vyjme ciborium s Tělem Páně, svatostánek přivře a přinese ciborium k oltáři a položí jej na korporál a pozdraví pokleknutím. Podle vhodnosti jej při tom mohou doprovázet přisluhující se svícemi. Pokud sloka písně pokračuje delší dobu, může předsedající setrvat chvílí v kleče v adoraci před oltářem.  
  Potom vestoje, obrácen k lidem, vybídne lid k modlitbě Páně jednou z výzev uvedených v misále.  
Jáhen rozepne ruce a spolu s lidem se modlí modlitbu Páně. Předsedající laik se sepjatýma rukama se spolu s lidem modlí modlitbu Páně.
  Vynechávají se embolismus Vysvoboď nás ode všeho zlého... , modlitba Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům... i pozdrav Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi.  
  Potom může předsedající vyzvat věřící následujícími nebo podobnými slovy, aby se navzájem pozdravili pozdravením pokoje:  
  Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.  
  A všichni se navzájem pozdraví způsobem, který je v místě obvyklý, např. podáním ruky se slovy Pokoj s tebou.  
  Předsedající poklekne, vezme jednu hostii, drží ji trochu pozdvihnutou nad ciboriem a obrácen k lidu nahlas říká:  
  Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.  
  A spolu s lidem pokračuje:  
  Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.  
  Bude-li podávající sám také přijímat, říká potichu:  
  Tělo Kristovo ať mě zachová k životu věčnému.  
  A přijme tělo Páně.  
  Potom vezme ciborium, přistoupí k přijímajícím, každému z nich ukáže trochu pozdvihnutou hostii a řekne:  
  Tělo Kristovo.  
  Přijímající odpoví:  
  Amen.  
  A přijme tělo Páně.  
  Když předsedající přijímá tělo Páně, začne se zpívat zpěv k přijímání. Pokud se při svatém přijímání nezpívá, může se věřícím přečíst z misálu text antifony k přijímání.  
  Po rozdávání svatého přijímání předsedající setře pozůstalé částečky s patény do ciboria a je-li třeba, omyje si ruce. Svátost oltářní uloží opět do svatostánku a před zavřením pozdraví pokleknutím.  
  Potom se předsedající může vrátit k sedadlu. Je vhodné setrvat chvíli v tichém díkůčinění a po té společně vestoje zazpívat děkovný žalm (např. 100, 113, 118, 136, 147, 150) nebo hymnus či píseň (např. Magnificat...), nebo též litanie. Toto díkůčinění se může konat již před modlitbou Páně.  
  Po skončení díkůčinění předsedající se sejatýma rukama, obrácen k lidu, řekne:  
  Modleme se. A všichni se spolu s ním chvíli potichu modlí, pokud bezprostředně nepředcházelo tiché díkůčinění.  
Potom jáhen s rozpjatýma rukama pronáší modlitbu. Potom předsedající laik se sepjatýma rukama pronáší modlitbu.
  Lze použít modlitbu po přijímání z misálu, pokud její obsah odpovídá bohoslužbě slova se svatým přijímáním a není v ní přímo nic řečeno o slavení eucharistie. V takovém případě je možné použít např. modliteb uvedených níže.  
  Lid odpovídá zvoláním:  
  Amen.  
 

Závěrečné obřady

       

JÁHEN

LAIK

  Pokud je třeba něco krátce sdělit lidu, vsunou se takováto krátká sdělení - týkající se farního nebo diecézního života - na toto místo.  
Jáhen obrácen k lidu rozepne ruce a řekne: Předsedající laik vynechá pozdrav.
Pán s vámi.  
Lid odpoví:  
I s tebou.  
Jáhen žehná lid slovy: Předsedající laik s lidem žehná sám sebe znamením kříže a říká při tom:
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
  Lid odpovídá:  
  Amen.  
Jáhen obrácen k lidu se sepjatýma rukama řekne: Předsedající laik obrácen k lidu se sepjatýma rukama řekne:
Jděte ve jménu Páně. Dobrořečme Pánu.
  Lid odpoví:  
  Bohu díky.  
Nakonec jáhen políbí oltář jako na začátku, pozdraví ho spolu s přisluhujícími obvyklou úklonou a odchází. Nakonec předsedající laik pozdraví oltář (spolu s přisluhujícími) obvyklou úklonou a odchází.
 

Modlitby po přijímání

Uvedené modlitby slouží pouze jako ukázka, je možné vybrat také jiné modlitby z misálu, v nichž se přímo nemluví o slavení eucharistie.

Modleme se. Bože, tys nám připravil pokrm, který je příslibem nebeské radosti a pravým zdrojem života; dej, ať po něm nikdy nepřestáváme toužit. Skrze Krista, našeho Pána.

Nebo:

Modleme se. Milosrdný Bože, ty nás zveš k svému stolu a svátostí, kterou jsme přijali, živíš nás už nyní pro věčnost; dej, ať žijeme v trvalém spojení s tebou. Skrze Krista, našeho Pána.

Nebo:

Modleme se. Prosíme tě, milosrdný Bože, dej, ať nás léčivé působení této svátosti zbavuje špatných sklonů a přivádí k tomu, co je správné. Skrze Krista, našeho Pána.

Nebo:

Modleme se. Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života; pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Nebo:

Modleme se. Pomáhej nám, Bože, ať nepromarníme veliké dary, které jsme od tebe přijali, a ať tě nikdy nepřestaneme chválit. Skrze Krista, našeho Pána.

Nebo:

Modleme se. Bože, ty nám dáváš ve svatém přijímání účast na životě svého Syna; dej, ať jsme jeho věrným obrazem na zemi, abychom měli účast i na jeho slávě v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

 

Pozn.: V záhlaví je výřez fotografie kostelíka sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici, (Wikimedia Commons).
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.