Česky vydaná literatura o katolické liturgii

Hlavní stránka / Literatura

Pozn: V následujícím přehledu literatury o liturgii jsou uvedeny monografie, sborníky a monotematická čísla časopisů v českém jazyce. Starší literatura je postupně doplňována.

Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti.

Liturgie.cz doporučuje:

 

2018

TICHÝ, Radek. Exsultet. Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu. Krystal OP, Praha 2017.

ISBN: 978-80-757-5031-0

176 stran

Podrobný komentář k jednotlivým částem Chvalozpěvu na velikonoční svíci Exsultet ukazuje, že tato liturgická píseň čerpá ze židovských, antických pohanských, heretických a ranně křesťanských zdrojů, aby vše přetavila na chválu Boha a jeho Syna Ježíše Krista zmrtvýchvstalého. Úvodní kapitola je věnována historickému vývoji Exsultetu, záverečnou část tvoří překlady jiných starověkých chvalozpěvů na svíci.

Odkazy: vydavatelobálka.

 

2017

KWIECIEŃ, Tomasz. Chvála těla. Tělesný rozměr liturgie. Krystal OP, Praha 2017.

ISBN: 978-80-757-5019-8

176 stran

Přepis duchovních cvičení (a tedy bez podrobných odkazů) věnovaných roli těla při bohoslužbě. Vychází z premisy, že naším cílem není nesmrtelnost duše, ale vzkříšení těla a křesťanské docenění těla není kultem dočasnosti, ale uctíváním Stvořitele a Spasitele. Obsahuje též kapitolu věnovanou devíti způsobům modlitby sv. Dominika.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

MUDRA, Aleš (ed.). V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620. Národní památkový ústav, Praha 2017.

ISBN: 978-80-7480-016-0

431 stran

Kniha zpracovává souhrnně roli vizuálního umění ve středověkém kultu eucharistie v Českých zemích. Umění a architektura jako média širokého kulturního komplexu, jenž zpřístupňoval mystérium skutečného zpřítomnění Boha ve svátostném chlebu a vínu, dokázaly obrazným jazykem vyjadřovat nepochopitelné paradoxy křesťanského učení, vyvolávat nečekaná spojení a vhledy a vůbec zjevovat, co jinak není zřejmé. V Českých zemích byl vývoj kultu eucharistie zvláště dynamický, neboť do něj záhy vstoupily otázky častého přijímání laiků, přijímání pod obojí a různé nekanonické výklady eucharistie, vedoucí po dvou stoletích (1380–1580) k úplnému zániku všech veřejných forem kultu.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

RADCLIFFE, Timothy. Ponoř se! Žít svůj křest a biřmování.  Krystal OP, Praha 2017.

ISBN: 978-80-757-5023-5

288 stran

Kniha prochází krok za krokem obřad křtu a ukazuje, že je v něm jako v semínku obsažen náš celoživotní program i cíl.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

Zpívejte Pánu. Hudba v liturgii. Dokument Konference katolických biskupů Spojených států amerických. Krystal OP, Praha 2017.

ISBN: 978-80-7575-012-9

104 stran

Vydávaný český překlad tohoto dokumentu biskupů USA, podpořený a odborně garantovaný liturgickou komisí České biskupské konference, nemá sloužit jako přímý návod a předpis pro domácí situaci české a moravské církve, ale jako inspirace. Ke studiu i praktické aplikaci se nezávazně nabízí dobře propracovaný dokument z prostředí, kde mají jednotlivé diecéze a farnosti v této oblasti sice větší možnosti a čelí možná poněkud jiným problémům, ale na druhou stranu jsou součástí téže katolické církve a používají překlady týchž liturgických knih. Snad právě odlišnost výchozího prostředí dá vyniknout inspirativním prvkům dokumentu pro naše poměry: o některých aspektech hudby sloužící v liturgii bychom mohli uvažovat jinak, vidět je v jiném světle. Na praktické rovině by mohlo vydání dokumentu vést k pevnému zvyku plánovat hudbu v liturgii s liturgickými knihami v ruce, komplexně a za účasti různých zástupců slavícího společenství.

Odkazy: vydavatelobálka.

 

2016

BUGEL, Walerian. Anafora jako teologický text. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016.

ISBN: 978-80-7465-191-5

320 stran

Publikace se zaměřuje na centrální část mešních obřadů, která byla již ve starověku označována jako „anafora“. Autor se snaží nejen o pokud možno detailní popis procesu vzniku nových anafor, v římskokatolické církvi nazývaných spíše eucharistické modlitby, ale též o analýzu tohoto procesu. Analýza se soustředí na vybrané teologické otázky: hlavní obsahové důrazy, vztah mezi obsahem a strukturou, trinitární a pneumatologické hledisko, aklamace, jazyk teologických formulací. Četba knihy může být zajímavá a obohacující rovněž proto, že na 70 stranách příloh umožní seznámit se s překlady některých analyzovaných anafor z celého světa.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

KOPEČEK, Pavel. Liturgické hnutí v českých zemích a pokoncilní reformy. CDK, Brno 2016.

ISBN: 978-80-7325-419-3

400 stran

Kniha v celosvětovém kontextu života církve představuje české liturgické hnutí, od 19. století, jeho proměny i završení v pokoncilní církvi. Představuje dále průběh liturgické obnovy po II. vatikánském koncilu: období pražského jara bylo charakterizováno širokou liturgickou diskusí a vzděláváním, zatímco v období normalizace se obnova omezila na vydávání liturgických knih. České liturgické hnutí je nahlíženo v závislosti na evropském liturgickém hnutí, jeho centrech a protagonistech. Autor v závěru poukazuje na význam pokoncilní liturgické reformy a dokládá, že ji nelze redukovat jen na vydání nových liturgických knih a jejich překlad do národních jazyků.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

MRŇÁVEK, Tomáš. Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016.

ISBN: 978-80-7465-232-5

232 stran

Publikace věnovaná svaté liturgii konstantinopolské tradice, která by čtenáře uvádí do liturgické problematiky a seznamuje jej se všemi podstatnými fázemi bohoslužebného procesu. Pozornost je věnována původu a autenticitě liturgie sv. Jana Zlatoústého a dále pramenům liturgie. Podrobně se popisuje průběh liturgie, liturgický prostor, roucha a insignie. Kniha může být přínosná nejen pro laiky, ale i pro odborníky či pro ty, kdo chtějí pochopit jednotlivé části svaté liturgie, architektonické prvky chrámu a jejich funkci. Součástí knihy je obrazová příloha.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

REINSBERG, Jiří. O mši svaté. Triton, Praha 2016.

ISBN: 978-80-7387-974-7

168 stran

Jedná se o výběr kázání P. Jiřího Reinsberga, faráře v pražském chrámu Matky Boží před Týnem a v kostele sv. Havla, z let 1981–1990. V promluvách nás P. Reinsberg provází mší svatou od počátečního pozdravu až po její závěr. Sobě charakteristickou lidskou formou nám přibližuje mši svatou jako událost, která je součástí našeho života, která má nejen pevně daný řád a logiku, ale také svou krásu a smysl. Jeho kázání nám pak mohou sloužit jako průvodce tímto řádem, jako průvodce naším životem.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

TICHÝ, Radek. Oremus. Komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie. Krystal OP, Praha 2016.

ISBN: 978-80-7575-003-7

188 stran

Tato kniha seznamuje čtenáře nejprve s historickým vývojem a strukturou římských orací, s prameny, které obsahují jejich první podoby. Ve druhé části se autor věnuje každé nedělní oraci zvlášť, popisuje její vznik a nabízí k ní teologicko-duchovní komentář.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

VEPŘEK, Miroslav. Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2016.

ISBN: 978-80-7412-242-2

271 stran

Monografie je věnována komplexní analýze Hlaholského misálu – dobovým souvislostem a téměř čtyřicetileté práci na jeho sestavení, liturgické charakteristice či zařazení do kontextu staroslověnského a církevněslovanského písemnictví. Zvláštní důraz je kladen na analýzu lingvistickou. Řešení mnoha otázek spojených s genezí Hlaholského misálu bylo umožněno díky studiu materiálově bohaté korespondence Vojtěcha Tkadlčíka.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

Liturgie a liturgika. (Salve 1/2016).

ISSN: 1213-6301

168 stran

Monotematické číslo teologické revue Salve hledá jak dnes přemýšlet o liturgii, od samotné schopnosti moderního člověka slavit mysterium po fyzickou podobu např. misálu? Jaké jsou významy a důvody konkrétní části mše svaté a jak se dá církevní know-how ohledně ohledně rituálu nabídnout sekulární společnosti? Tak jako liturgická věda, také toto číslo v sobě obsahuje texty teoretické, historické ohledy i zcela praktické a technické detaily.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

2015

BUGEL, Walerian. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2015.

ISBN: 978-80-244-4855-8

233 stran

Kolektivní monografie Pohřební obřady v různých liturgických tradicích přináší možnost zasvěceně - na základě analýzy jejich textologické vrstvy, a nikoli pouhého popisu či rozboru sdělení a dojmů pozůstalých - nahlédnout do struktury i obsahu obřadů doprovázejících umírání osob i loučení s nimi v nejvýznamnějších křesťanských denominacích a judaismu, a to jak z hlediska současnosti, tak i jejich historického vývoje.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

CORBON, Jean. Liturgie pramene. Krystal OP, Praha 2015.

ISBN: 978-80-87183-77-9

220 stran

Pojednání libanonského dominikána o liturgii je na českém trhu zcela neobvyklé jak svým žánrem, tak teologickou hlubinou. V první části autor popisuje dějiny spásy a vyvěrání liturgie z lůna Nejsvětější Trojice; ve druhé se věnuje jednotlivým obřadům z hlediska epikléze; třetí část je věnována praktickým aspektům liturgie jako zdroje pro jednotlivé oblasti života. Poetický a mystický text nás uvádí do liturgického dění s neobvyklou živostí. S úžasem zjišťujeme, že jsme účastni Apokalypsy svatého Jana, že se v našich časech a našich životech rozlévá Pramen, který vyvěrá zpod nebeského oltáře.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

JONOVÁ, Jitka. Úcta eucharistie mimo mši. eucharistické kongresy. Historická společnost Starý Velehrad, Uherské Hradiště 2015.

ISBN: 978-80-86157-46-7

131 stran

Publikace nastiňuje vývoj eucharistické úcty a problematiku eucharistických kongresů. V první části je představen vývoj eucharistické úcty v dějinách. Pozornost je věnována přijímání eucharistie, eucharistickému postu, formám eucharistické úcty mimo mši, ale také způsobu uchovávání eucharistie. Dále je podán přehled dějin mezinárodních eucharistických kongresů, zvláště se zaměřenímna českou účast na těchto kongresech. Představeny jsou základní organizační sruktury, které se věnují pořádání eucharistických kongresů a hlavní teologické myšlenky mezinárodních eucharistických kongresů.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

KOPEČEK, Pavel. Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. Mendelova univerzita v Brně, Brno 2015.

ISBN: 978-80-7509-387-5

163 stran

Odborná kniha je zaměřena na katolické rituály a obřady, které formovaly život obyvatelstva i naši krajinu. Původně jednotnákřesťanská církev v Evropě prošla vývojem - ve snaze o duchovní reformy byla stále rozdělována. Protipohybem tohoto procesu byla snaha o nedobrovolnou unifikaci, důsledkem bylo obyvatelstvo buď zcela katolické, nebo jinde zcela protestantské či pravoslavné. Každý z těchto ritů se v krajině projevoval odlišnými formami.

Odkazy: obálkaobsah.

 

2014

HRDLIČKA, Josef. Vezmi a čti. Duchovní rozměr služby lektora. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2014.

ISBN: 978-80-7266-395-8

45 stran

Tato knížečka obsahuje řadu zamyšlení nad jedním z témat kurzů pro lektory: Duchovní rozměr služby lektora. Jedná se o pastorační pomůcku, určenou lektorům, aby s cílem, aby přednášené Boží slovo co nejúčinněji zasáhlo posluchače.

Odkazy: vydavatelobálka.

 

KUNETKA, František. Židovské kořeny křesťanské anafory. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2014.

ISBN: 978-80-244-4052-1

107 stran; 2. vydání

Publikace nastiňuje vývoj eucharistické úcty a problematiku eucharistických kongresů. V první části je představen vývoj eucharistické úcty v dějinách. Pozornost je věnována přijímání eucharistie, eucharistickému postu, formám eucharistické úcty mimo mši, ale také způsobu uchovávání eucharistie. Dále je podán přehled dějin mezinárodních eucharistických kongresů, zvláště se zaměřenímna českou účast na těchto kongresech. Představeny jsou základní organizační sruktury, které se věnují pořádání eucharistických kongresů a hlavní teologické myšlenky mezinárodních eucharistických kongresů.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

MARTINEK, Radek. Všechny barvy církve. Barevnost křesťanského oděvu a její význam v tradici západní církve Moravapress, Ostrava 2014.

ISBN: 978-80-87853-09-2

103 stran

Kniha probírá barvy užívané v západní liturgii: bílou, purpurovou, barvu askeze, a další. Ukazuje jejich historii v Biblické, antické a středověké společnosti, a jejich používání usazuje do dějinného a kulturního kontextu. Mapuje vývoj používání barev v bohoslužbě církve i proměny barevné symboliky a jejího chápání. Text je doplněn bohatou obrazovou přílohou.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

Hudba a liturgie II. (Salve 2/2014).

ISSN: 1213-6301

140 stran

Monotematické číslo teologické revue Salve se zaměřuje na praktičtější otázky přítomnosti hudby v liturgii a posvátném prostoru. Většina autorů naznačuje, že síla skutečného hudebního prožitku je podivuhodným způsobem jak zákonitě subjektivní, tak přesahující do tušeného absolutna, které nás jakožto objektivní radikálně přesahuje. Odtud neustálé kroužení kolem vztahu hudby a transcendence, hudby a spirituality, stejně ovšem jako kolem faktu, že se moderní teologie jakoby brání vypracovat její systematický teologický koncept.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

2013

BUGEL, Walerian, a kol. Obřady manželství v různých liturgických tradicích. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013.

ISBN: 978-80-244-3822-1

186 stran

Kolektivní monografie přináší možnost nahlédnout do struktury i obsahu obřadů uzavírání manželství v nejvýznamnějších křesťanských denominacích a judaismu, a to jak z hlediska současnosti, tak i jejich historického vývoje.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

KOPEČEK, Pavel. Liturgie a architektura. Moderní sakrální architektura v Čechách a na Moravě. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013.

ISBN: 978-80-244-3959-4

218 stran

Kniha mapuje oblasti sakrální umělecké tvorby, kde na základě zkoumání moderních sakrálních staveb se představuje architektura v závislosti na "kánonech" obsažených a vyjádřených liturgií a teologií. Při navrhování křesťanských staveb se promítá do architektonického návrhu konkrétní chápání liturgie a eklesiologie. Tato liturgická matrice architektonické tvorby obrací pozornost k vlastní liturgické praxi i k církevním směrnicím pro sakrální architekturu. Ačkoli tyto dokumenty stanoví obecné zásady a normy, v této publikaci se poukazuje na jistá kritéria, podle nichž je možné konkrétní sakrální stavby nejen navrhovat, ale i hodnotit.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

TICHÝ, Radek. Liturgie evangeliáře. Láska církve k Božímu slovu, Krystal OP, Praha 2013.

ISBN: 978-80-87183-53-3

103 stran

Poznání a porozumění tomu, jakým způsobem církev při liturgii zachází s knihou evangelií, jakým způsobem církev hlásá dobrou zprávu, umožňuje obohatit svůj pohled na vztah církve k Božímu slovu. Pochopení, proč při čtení evangelia v kostele všichni stojíme, proč děláme malé křížky nebo odkud se vzala zvolání, která společně vyslovujeme, nám může pomoci prožívat bohoslužbu slova hlubším způsobem.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

VIOLA, Vittorio Francesco. Zde jsem. Liturgie svěcení a kněžská spiritualita. Krystal OP, Praha 2013.

ISBN: 978-80-87183-49-6

54 stran

Kniha probírá barvy užívané v západní liturgii: bílou, purpurovou, barvu askeze, a další. Ukazuje jejich historii v biblické, antické a středověké společnosti, a jejich používání usazuje do dějinného a kulturního kontextu. Mapuje vývoj používání barev v bohoslužbě církve i proměny barevné symboliky a jejího chápání. Text je doplněn bohatou obrazovou přílohou.

Odkazy: vydavatelobálka.

 

Tajemství eucharistie. Pascha, oběť, iniciace a spiritualita (Fórum pastorálních teologů X.), Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2013.

ISBN: 978-80-7412-143-2

335 stran

Sborník přinášející sondy různých přístupů ke skutečnosti eucharistie. Kniha obsahuje pohled biblický, patristický, historický, spirituální, pastorální, liturgický ekumenický, řeholní, aj.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

2012

MOHELNÍK, Benedikt. Pečeť daru Ducha Svatého. Krystal OP, Praha 2012.

ISBN: 978-80-87183-44-1

295 stran

Jedná se především o dogmatické pojednání, které se zabývá otázkou, zda je svátost biřmování správně chápána. Rozpracovává důležité dogmatické otázky: význam svátostného obřadu, charakter vlastní biřmování, svátostná milost. Objasňuje je na základě teologie viditelných poslání božských Osob, rozboru pojmů Kristova kněžství a křesťanského kultu a pojmu dokonalosti. Závěry studie ozřejmují smysl staleté církevní praxe, která tři svátosti křesťanské iniciace uspořádává v pořadí křest, biřmování, eucharistie.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

RATZINGER, Joseph. Duch liturgie Barrister & Principal, Brno 2012.

ISBN: 978-80-87474-57-0

205 stran; druhé vydání

Teologickým pojednáním J. Ratzingera o bohoslužbě se jako červená nit vine chápání liturgie, které spojuje bohoslužbu lidského společenství s chválou Boha vepsanou do stvoření. Tato kosmická dimenze liturgie se projevuje v orientaci liturgického prostoru, v rytmizaci liturgického času, ve významu liturgické hudby i ve smyslu tak nepatrného gesta, jakým je znamení kříže. Úzký vztah mezi vesmírem a liturgií svědčí o jejím Božském původu, což je její druhá charakteristika, rozesetá po všech částech knihy – spjatost s časem.

Odkazy: vydavatelobálka.

 

Prostor liturgie. (Salve 2/2012).

ISSN: 1213-6301

167 stran

Liturgické úpravy chrámů zřídkakdy jdou nad rámec mechanického otočení oltáře čelem k lidu. Současné slavení liturgie se tak v nemálo případech dostává do konfliktu se stávající podobou posvátného prostoru, jenž byl koncipován v odlišném duchu nejen liturgickém, ale i ekleziologickém. Teologické, liturgické a pastorační podněty musejí vejít v aktivní dialog s architekty, výtvarníky a hudebníky, aby tak bylo možné vytvořit co nejkrásnější prostředí pro slavení liturgie. Monotematické číslo revue Salve by mělo být podnětem pro odpovědné řešení otázky prostoru liturgie u nás.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

2011

TAFT, Robert F. Stručné dějiny byzantské liturgie. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011.

ISBN: 978-80-7412-069-5

96 stran

Jak název napovídá, jedná se o stručné a přehledné dějiny byzantského ritu. Autor, americký jezuita a archimandrita, velký znalec východních tradic, je jedním z největších liturgistů 2. poloviny 20. století.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

Křest a iniciace. (Fórum pastorálních teologů VIII.). Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011.

ISBN: 978-80-7412-072-5

332 stran

Sborník obsahuje příspěvky týkající se pěti základních témat: Boží slovo při udílení svátosti; pastorační analýza udílení svátosti; slavení křtu; ekumenické a mezináboženské aspekty a spiritualita křtu.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

2010

Svátost manželství. (MKR Communio 3-4/2010).

ISSN: 1211-7668

 

Monotematické číslo Mezinárodní katolické revue zabývající se manželstvím především z hlediska teologie.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

2009

RATZINGER, J. Vrchol a pramen. Texty o eucharistii. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009.

ISBN: 978-80-7195-327-2

151 stran

Kniha je ve skutečnosti sborníkem několika textů Josepha Ratzingera věnovaných eucharistii, publikovaných v letech 1977-1995. Některé z nich byly vydány již dříve i v českém překladu.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

Bonaventura Bouše. Odkaz a vzpomínky. Vyšehrad, Praha 2009.

ISBN: 978-80-7021-998-0

203 stran

Sborník věnovaný osobnosti a dílu významného českého liturgisty Bonaventury Bouše obsahuje nejen texty věnované jeho životu a vzpomínky různých osobností, ale též několik textů, jejichž je Bouše autorem.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

2008

ADAM, Adolf. Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Vyšehrad, Praha 2008.

ISBN: 978-80-7021-968-3

471 stran; 2. vydání

Základní učebnice liturgiky obsahující oddíl všeobecné liturgiky (liturgická podstata, dějiny, věda), kapitoly věnované mši, svátostem a hodinkám i texty o liturgickém prostoru, čase a umění.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

BERGER, Rupert. Liturgický slovník. Vyšehrad, Praha 2008.

ISBN: 978-80-7021-965-2

588 stran

Základní slovník věnovaný křesťanské bohoslužbě, který obsahuje více než 700 hesel. Od vysvětlení původu jednotlivých pojmů postupují hesla k historickému vývoji, dnešnímu tvaru, uspořádání a zasazení do souvislostí celku. Součástí je též trvalý důraz na pastorační aspekty.

Odkazy: vydavatelobálka.

 

LUSTIGER, Jean-Marie. Tajemství eucharistie. Mše svatá. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008.

ISBN: 978-80-7195-262-6

119 stran; 2. vydání

Písemná podoba rozhlasových promluv pařížského arcibiskupa Lustigera komentuje velmi jednoduchým a přesto hlubokým způsobem jednotlivé prvky mše svaté.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

TAFT, Robert F. Život z liturgie. Tradice Východu i Západu. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2008.

ISBN: 978-80-86715-95-7

432 stran

Sborník článků jednoho z nejlepších odborníků na liturgii 2. poloviny 20. století. Obsahuje texty týkající se liturgické teologie, historie, metodologie, ale také příspěvky věnované konkrétním tématům mše a liturgie hodin.

Odkazy: vydavatelobálkaobsah.

 

Svátost pomázání nemocných. (MKR Communio 1/2008).

ISSN: 1211-7668

 

Monotematické číslo Mezinárodní katolické revue Communio se věnuje svátosti pomaázání nemocných z hlediska biblistiky, spirituální a pastorální teologie, liturgiky, hagiografie a umění.

Odkazy: vydavatelobsah.

 

 

 

 

 

 

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.