Slavení křesťanských zásnub

Slavení zásnub patří mezi žehnání, které popisuje liturgická kniha "Obřady žehnání" neboli Benedikcionál. Jedná se o rodinnou slavnost, při které není přítomnost kněze či jáhna podmínkou, žehnat v mohou svým dětem rodiče. Zásnuby, i kdyby se konaly v kostele či v kapli s knězem, se nikdy nemají spojovat se mší svatou, aby nepřípomínaly svatbu. 

 

"Zásnuby člověku napomáhají, aby se naučil sebeovládat a rozvinout respekt vůči druhému, který je charakteristický pro každou pravou lásku, jež nehledá v první řadě vlastní uspokojení ani vlastní blaho. Ve společné modlitbě proste Pána, aby vaši lásku chránil a dával jí vzrůst, aby ji očišťoval od každého egoismu." (Benedikt XVI.)

 

Žehnání při zásnubách podle Benedikcionálu 

 

ÚVOD

Rodina se shromáždí a žehnající řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen.

Žehnající kněz či jáhen po znamení kříže pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista, který nás tak miloval, že se za nás vydal, ať je s vámi se všemi.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Pokud obřad vede laik, po znamení kříže pozdraví přítomné:

Chvalme našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám dal příklad obětavé lásky.

Všichni odpovědí:

Amen.

Žehnající osloví přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Víme, že všichni vždy a všude potřebujeme Boží milost, a nikdo z nás nepochybuje, že tuto milost nutně potřebují také věřící, kteří se chystají založit svou rodinu. Vyprošujme proto oběma našim snoubencům (N a N) Boží požehnání, aby si jeden druhého stále více vážili, opravdu upřímně se milovali a vzájemným porozuměním a společnou modlitbou dozrávali v čistotě k svátosti manželství.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte krátký text z Písma svatého, např.:

Jan 15,9-12

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás."

Nebo: 1 Kor 13,4-13; Oz 2,21-26; Flp 2,1-5

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responsoriální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 145 (144),8-9.10+15.17-18

Dobrotivý je Hospodin ke všem.

 

Žehnající krátce promluví k přítomným a osvětlí biblický text, aby smysl zásnub pochopili a s vírou ho přijali, přičemž jasně rozliší zásnuby od uzavírání manželství.

 

PROSBY

Následují prosby - z těch zde uvedených může žehnající vybrat nebo jiné přidat podle situace a okolností.

Bůh Otec nás tak miloval, že nás v Kristu učinil svými dětmi a svědky své lásky ve světě. S důvěrou ho proto prosme:

Pane, ať stále máme tvou lásku.

- Bože, tys chtěl, aby naše vzájemná láska dosvědčovala, že jsme tvoje děti a že jsme bratři a sestry tvého Syna.

- Bože, ty vkládáš do lidského srdce něžný dar své lásky a naplňuješ štěstím ty, kdo jej přijmou,

- Bože, ty spojuješ muže a ženu vzájemnou láskou, aby vytvořili rodinu a dočkali se i radosti na dětech.

- Bože, ty nám skrze velikonoční oběť svého Syna ve svátosti manželství tajemným způsobem podáváš obraz plné snoubenecké lásky,kterou si Kristus zamiloval svou církev a vlastní krví ji učinil pro tebe neposkvrněnou.

- Bože, ty voláš N a N k plnému společenství lásky, aby vytvořili křesťanskou rodinu a byli jedno srdce a jedna duše.

 

Před žehnací modlitbou si podle místních zvyklostí mohou snoubenci dát najevo svůj příslib, např. výměnou prstenů či jiných darů.

Prsteny nebo jiné zásnub ní dary mohou být požehnány takto:

Co jste si na znamení vzájemné lásky předali,
ať vám stále připomíná,
že se připravujete na společný život v manželství.

Odpověď:

Amen.

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší se vztaženýma rukama; žehná-li laik, má přitom ruce sepjaté.

Chválíme tě, Bože, a děkujeme ti,
že ve své prozřetelnosti voláš N a N,
aby se vzájemně milovali,
a že jim k tomu dáváš svou milost.
Prosíme tě, posilni jejich srdce,
aby vytrvali ve víře,
aby se ti ve všem líbili
a šťastně dosáhli uzavření svátostného manželství.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

Pokud žehná kněz či jáhen, může říkat tuto žehnací modlitbu:

Pane Bože, prameni veškeré lásky,
tvá prozřetelnost vedla tyto mladé lidi,
aby se jejich životy setkaly.
Dopřej laskavě těm,
kdo se připravují na svátostné manželství
a vyprošují si od tebe milost,
aby se podporováni tvým božským + požehnáním
stále lépe poznávali a více ctili
a navzájem se upřímně milovali.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

ZAKONČENÍ OBŘADU

Žehnající zakončí obřad slovy:

Bůh lásky a pokoje ať ve vás přebývá,
ať řídí vaše kroky
a upevňuje vaše srdce ve své lásce.

Všichni odpovědí:

Amen.

Slavení obřadu je chvályhodné zakončit vhodným zpěvem.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.