Žehnání kostela nebo kaple

Posvátné budovy neboli kostely, které jsou natrvalo určeny ke slavení bohoslužeb, mají být zasvěceny Bohu podle obřadů zasvěcení kostela. Kaple (oratoria) a soukromé kaple (sacella) nebo posvátné budovy, které jsou z různých důvodů pouze dočasně určeny pro konání bohoslužeb, mají být žehnány níže uvedeným obřadem.

Obřad žehnání kostela či kaple koná diecézní biskup nebo jím pověřený kněz. Žehnání lze konat v kterýkoli den kromě Velikonočního tridua; ať je zvolen den, kdy se mohou věřící shromáždit ve větším počtu, především neděle, není-li z pastoračních důvodů vhodné zvolit jiný den. 

Ve dnech uvedených v Tabulce liturgických dnů pod č. 1-4  se použije mešních textů z příslušného dne; v ostatních dnech buď z příslušného dne nebo o titulu kostela či kaple.

(Římský pontifikál)

Obřad žehnání

Základním prvkem žehnání kostela či kaple je kropení svěcenou vodou v úvodních obřadech a slavení eucharistie. 

Vstupní obřady

Když přijde průvod do presbytáře, biskup jde přímo k sedadlu a všichni ostatní zaujmou určená místa (políbení ani okuřování oltáře se nekoná). Po skončení vstupního zpěvu biskup odloží berlu a mitru a pozdraví lid. Potom biskup požehná vodu a pokropí lid na znamení pokání a jako připomínku křtu. Biskup doprovázen jáhny prochází kostelem, kropí svěcenou vodou lid a stěny kostela, a po návratu do presbytáře, pokud oltář nebyl dosud zasvěcen nebo požehnán, pokropí také oltář.

Modlitba požehnání vody. 

Bože, od tebe každý tvor dostává světlo života.
Prokazuješ lidem nesmírnou lásku:
jako starostlivý Otec nám dáváš každodenní chléb,
a milostivě nás očišťuješ od hříchu
abychom byli živými údy církve,
tajemného těla tvého Syna.
Ve svém milosrdenství jsi ustanovil, 
aby hříšníci, kteří sestoupí do posvátného pramene,
a tak zemřou s Kristem,
očištěni od hříchu 
spolu s ním také vstali k novému životu.
Prosíme tě, požehnej + tuto vodu,
kterou budeme pokropeni.
Ať je tato voda znamením
spasitelné koupele našeho křtu,
která nás v Kristu očistila
a učinila chrámem tvého Ducha.
Pomoz nám i všem bratřím a sestrám,
kteří budou v tomto chrámě slavit Boží tajemství,
ať dojdeme do nebeského Jeruzaléma,
kde tě budeme navěky chválit.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Biskup doprovázen jáhny prochází kostelem, kropí svěcenou vodou lid a stěny kostela, a po návratu do presbytáře, pokud oltář nebyl dosud zasvěcen nebo požehnán (srov. č. 5), pokropí také oltář. Pokud se nepoužijí mešní texty adventních nebo postních nedělí a ferií, zpívá se chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu. Po chvalozpěvu biskup se sepjatýma rukama říká vstupní modlitbu.

Bohoslužba slova

Čtení a evangelium se vyberou buď z příslušného dne, nebo z textů v lekcionáři pro mše ve výroční den zasvěcení kostela. K evangeliu se nepřinášejí svíce ani kadidlo. Po evangeliu biskup v homilii vysvětlí biblická čtení a význam obřadu žehnání kostela. Po homilii následuje vyznání víry a potom přímluvy obvyklým způsobem.

Příprava oltáře

Pokud oltář nebyl ani požehnán ani zasvěcen, následuje obřad žehnání či zasvěcení oltáře. 

Po té přisluhující pokryjí menzu oltářním plátny, případně upraví květinovou výzdobu, vhodně umístí svícny se svícemi a je-li třeba také kříž, jak se to vyžaduje ke slavení mše. 

Když skončí příprava oltáře, někteří věřící přinesou chléb, víno a vodu k slavení Kristovy oběti. Biskup přijímá tyto dary u sedadla.

Slavení eucharistie

Když je všechno připraveno, biskup přistoupí k oltáři, odloží mitru a oltář políbí. Mše pokračuje obvyklým způsobem. Neokuřují se však ani dary ani oltář. Pokud se ovšem oltář při tomto obřadu nežehná ani nezasvěcuje, koná se okuřování obvyklým způsobem. 

Pokud se bude Nejsvětější svátost ukládat poprvé na nově připravené místo, následuje po svatém přijímání obřad inaugurace místa pro uchovávání Nejsvětější svátosti jako v obřadu zasvěcení kostela.

Závěrečné obřady

Slavnostní požehnání a propuštění lidu. 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.