Bezprostřední příprava na svaté přijímání

Hlavní stránka / Mše svatá / Svaté příjímání / Bezprostřední příprava

Celá mše svatá včetně bohoslužby slova a eucharistické modlitby slouží jako příprava na svaté přijímání; zvláště pak obřady, které začínají modlitbou Otče náš.
 
Bezprostřední přípravou na přijímání je pak 
- tichá modlitba všech, 
- soukromá modlitba kněze (k ní není předepsáno gesto úklony), v níž prosí, aby mu přijímání prospělo a 
-       pohled na rozlámaný chéb a uvědomění si, že zde je přítomen Ten, který na sebe vzal hříchy naše i celého světa. 
- společná modlitba Pane, nezasloužím si…, v níž kněz i věřící vyznávají, že eucharistický Kristus k nim nepřichází pro jejich zásluhy, že však po jeho příchodu touží;
- zpěv, který přijímání doprovází a který má začínat hned, když přijímá kněz. 
 
 
 

Co říká církev ve svých dokumentech

 

Kněz se připravuje tichou modlitbou k hodnému přijetí Kristova Těla a Krve. I věřící se připravují v tiché modlitbě.

Sacerdos oratione secreta se præparat, ut Corpus et Sanguinem Christi fructuose accipiat. Fideles idem faciunt silentio orantes.

Potom kněz věřícím ukazuje nad patenou nebo nad kalichem eucharistický chléb a zve je ke Kristově hostině. Současně vzbuzuje s věřícími úkon pokory předepsanými slovy evangelia.

Deinde sacerdos panem eucharisticum super patenam vel super calicem fidelibus ostendit eosque ad Christi convivium invitat; simul autem cum fidelibus actum humilitatis, verbis utens evangelicis præscriptis, elicit.

(IGMR 84)

 

Uspořádání podle Římského misálu 

 

Po vpuštění částečky hostie do kalicha kněz se sepjatýma rukama potichu říká: Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu vůli a v Duchu svatém jsi dal svou smrtí život celému světu. Skrze své tělo a svou krev vysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého; ať vždycky miluji tvá přikázání a nikdy se od tebe neodloučím.

Sacerdos dicit secreto: Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntáte Patris, cooperánte Spíritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificásti: líbera me per hoc sacrosánctum Corpus et Sánguinem tuum ab ómnibus iniquitátibus meis et univérsis malis: et fac me tuis semper inhærére mandátis, et a te numquam separári permíttas.

Nebo: Pro tvou lásku tě prosím, Pane Ježíši Kriste, ať přijímání tvého těla a tvé krve není mým odsouzením, ale mou ochranou a lékem pro duši i tělo.

Vel: Percéptio Córporis et Sánguinis tui, Dómine Iesu Christe, non mihi provéniat in iudícium et condemnatiónem: sed pro tua pietáte prosit mihi ad tutaméntum mentis et córporis, et ad medélam percipiéndam.

Kněz poklekne, vezme hostii, drží ji trochu pozdvihnutou nad paténou a obrácen k lidu nahlas říká: Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

Sacerdos genuflectit, accipit hostiam, eamque aliquantulum elevatam super patenam tenens, versus ad populum, clara voce dicit: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt.

A spolu s lidem pokračuje: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

Et una cum populo semel subdit: Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanábitur ánima mea.

 

Střípky z historických pramenů

Nauka v katechismu

Praktické pro ministranty

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.