Žehnání adventního věnce mimo mši

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013).
Benedikcionál uvádí také obřad ve mši.

 

ÚVOD

Když se společenství věřících shromáždí, může se zpívat vhodný adventní zpěv. Po jeho skončení žehnající řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen.

Potom žehnající pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Milost a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde, ať je s vámi se všemi.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Žehnající osloví přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Začínáme dobu adventní přípravy na setkání s Kristem. Myslíme na to, jak lidstvo toužebně očekávalo příchod Vykupitele, kterého Bůh slíbil ústy proroků. I my toužíme, aby Kristus přicházel stále víc mezi nás a do našeho nitra, a připravujeme se na setkání s ním tváří vtvář na konci věků.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Lektor nebo někdo z přítomných anebo sám žehnající přečte text z Písma svatého.

Flp 4,4-7

Pán je blízko.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Další texty Písma svatého, z nichž je možno vybírat: 1 Sol 5,23-24; Řím 13,11b-12; Flp 3,20b-21; 1 Kor 1,7b-9; Jak 6,7-8

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responsoriální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 85 (84),9ab+10.11-12.13-14

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu!

 

Potom žehnající, podle vhodnosti, v homilii osvětlí biblický text, aby přítomní s vírou chápali význam obřadu.

 

PROSBY

Kde se to zdá být vhodné, mohou se před žehnací modlitbu zařadit prosby. Žehnající může z uvedených proseb vybrat ty, které se zdají být příhodnější, nebo jiné přidat podle situace a okolností.

Náš Pán Ježíš Kristus přišel na svět, aby hlásal evangelium a uzdravoval zkroušené srdcem. A my věříme, že také mezi nás přichází, aby spasil všechny, kdo ho očekávají. Vzývejme ho s pokorou, vírou a vroucností:

Pane, smiluj se.

Kriste, Boží Slovo, tys od počátku, skrze tebe bylo všechno stvořeno, a když přišla plnost času, stal ses člověkem,
- přijď a zachraň nás od věčné smrti.
 
Světlo pravé, ty osvěcuješ každého člověka,
- přijď a rozptyl tmu naší nevědomosti.
 
Jednorozený Synu, ty spočíváš v náruči Otcově,
- přijď a zvěstuj nám Boží dobrotu.
 
Ježíši Kriste, přišel jsi k nám jako Syn člověka,
- učiň syny Boží z těch, kdo tě přijímají.
 
Ty lámeš i pouta očistce,
- uveď do nebeského Jeruzaléma všechny, kdo čekají u jeho bran.

A následuje níže uvedená žehnací modlitba.

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Pokud se nekonaly prosby, žehnající nejprve řekne:

Modleme se.

Podle vhodnosti se všichni chvíli potichu modlí. Potom následuje žehnací modlitba.

Žehnající pronáší žehnací modlitbu s rozpjatýma rukama:

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce,
dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě.
Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci,
ale sesíláš nám své světlo a svou spásu.
Prosíme tě, požehnej + tento věnec,
ať je pro nás znamením toho,
že nám, kteří žijeme v čase,
dáváš účast na svém věčném životě
bez začátku a konce.
A svíčky, které na něm budeme rozsvěcovat,
ať nám připomínají,
žes nám poslal svého Syna
a chceš, abychom ho následovali
a žili jako děti světla.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpovědí:

Amen.

Žehnající může věnec pokropit svěcenou vodou.

 

Následuje rozsvícení první svíčky; žehnající přitom říká:

Světlo Kristovo.

A potom může věnec okouřit kadidlem.

 

ZAKONČENÍ OBŘADU

Potom žehnající pronáší závěrečné požehnání s rukama vztaženýma nad lid:

Nekonečně milosrdný Bůh se smiloval nad lidstvem
a poslal na svět svého jednorozeného Syna:
ať vás jeho přítomnost mezi námi posvětí
a naplní touhou po setkání s ním tváří v tvář.
Odpověď:

Amen.

Ať vám dá Bůh neochvějnou víru,
radostnou naději a účinnou lásku,
abyste ke Kristu směřovali celým svým životem.

Odpověď:

Amen.

Ať vás radostné vědomí,
že se Boží Syn stal jedním z nás,
naučí s důvěrou očekávat
jeho slavný příchod na konci věků.

Odpověď:

Amen.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.