Žehnání betlémského světla mimo mši

Hlavní stránka / Žehnání a exorcismus / Žehnání / Benedikcionál / Žehnání betlémského světla

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013).
Benedikcionál uvádí také obřad při mši.
Při mši koná toto žehnání kněz, mimo mši může tuto bohoslužbu vést také jáhen.

 

ÚVOD

Když se společenství věřících shromáždí, může se zpívat vhodný zpěv. Po jeho skončení žehnající řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen.

Potom žehnající pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Milost a pokoj od toho, který přišel jako světlo, abychom nechodili ve tmě, ať je s vámi se všemi.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Žehnající osloví přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Pán Ježíš přišel na svět jako světlo a tím, jak jednal, nám zanechal příklad, že nemáme pečovat jen o vlastní zájmy, ale vidět také potřeby druhých. Betlémské světlo nám má připomínat jeho přítomnost mezi námi a vybízet nás, abychom se snažili vytvářet a udržovat vzájemné společenství s ním i mezi sebou navzájem.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Lektor nebo někdo z přítomných anebo sám žehnající přečte text z Písma svatého.

Ef 5,8-11a

Žijte jako děti světla.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.

Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast v neplodných skutcích tmy.

Další texty Písma svatého, z nichž je možno vybírat: Lk 2,27-33; Jan 1,6-12; Jan 3,19b-21; Iz 9,l-2a; Iz 60,1-3 

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responso-riální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 98 (97),1.2-3ab.3cd-4.5-6

Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

 

Potom žehnající, podle vhodnosti, v homilii osvětlí biblický text, aby přítomní s vírou chápali význam obřadu.

 

PROSBY

Kde se to zdá být vhodné, mohou se před žehnací modlitbu zařadit prosby. Žehnající může z uvedených proseb vybrat ty, které se zdají být příhodnější, nebo jiné přidat podle situace a okolností.

Kristus, náš Spasitel, přichází na svět, aby se stal světlem v životě každého člověka. Obraťme se k němu s důvěrou a prosme:

Pane, naplň nás svým světlem.

- Prosíme za papeže, biskupy, kněze a jáhny, aby nám nikdy nechybělo jejich duchovní vedení.
- Prosíme za všechny, kdo přijmou do svých domovů betlémské světlo, ať se spolu s ním šíří mezi lidmi pokoj, radost a láska.
- Prosíme za mládež, aby měla odvahu být světlem světa.
- Prosíme za všechny skauty na celém světě, ať žijí podle pravdy a jsou pro všechny příkladem vzájemné úcty a lásky

A následuje níže uvedená žehnací modlitba.

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Pokud se nekonaly prosby, žehnající nejprve řekne:

Modleme se.

Podle vhodnosti se všichni chvíli potichu modlí. Potom následuje žehnací modlitba.

Žehnající pronáší žehnací modlitbu s rozpjatýma rukama:

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty,
tys poslal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
jako světlo na tento svět.
Ať nám to připomíná toto světlo, zažehnuté v Betlémě,
kde zazářilo pastýřům při Ježíšově narození,
a ať otevírá lidská srdce přicházejícímu Spasiteli.
Žehnej těm, kteří budou toto světlo
roznášet do našich domovů
jako poselství lásky, radosti a nebeského míru,
aby spolu s tímto světlem vstoupily tyto vzácné dary
do lidských příbytků
i do srdcí všech lidí dobré vůle.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

ZAKONČENÍ OBŘADU

Potom žehnající s rukama vztaženýma nad lid pronáší závěrečné požehnání:

Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna,
světlo rozptylující temnoty světa:
ať zazené také temnoty vašich srdcí
a prozáří vás světlem své milosti.
Odpověď:

Amen.

Kristus se zjevil světu
jako světlo svítící v temnotách:
ať je světlem na vaší cestě,
abyste i vy byli světlem svým bratřím.

Odpověď:

Amen.

Boží Syn, Světlo světa, sestoupil mezi nás,
abychom skrze něho měli přístup k Bohu Otci:
ať vás přivádí k sobě
a dovede vás do světla věčné radosti.

Odpověď:

Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch Svatý.

Odpověď:

Amen.

Je dobré uzavřít obřad vhodným adventním zpěvem.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.