Žehnání poutníkům

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Na některých místech je text nepatrně zkrácen, jsou vynechány některé možnosti.

Dá-li se přednost zahájení nebo zakončení pouti slavením mše nebo části denní modlitby církve anebo jiné liturgické pobožnosti, může se nakonec poutníkům udělit zvláštní požehnání, jak je zde níže uvedeno.

Zde uvedený obřad může konat kněz nebo jáhen. Uspořádání a hlavní části obřadu je třeba zachovat a přizpůsobit situaci poutníků a místním okolnostem.

Obřad žehnání na začátku pouti

ÚVOD

Když se poutníci shromáždí, může se začít zpěvem žalmu 122 (121) nebo jiným vhodným zpěvem. Po jeho skončení žehnající řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen.

Žehnající pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Bůh nás volá na cestu spásy, jeho milost ať je s vámi se všemi.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Potom žehnající krátce osloví přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Na počátku této pouti bychom si měli uvědomit, proč jsme se rozhodli ji vykonat. Poutní místa jsou svědectvím zbožnosti Božího lidu. Věřící tam rádi často přicházejí, aby načerpali sílu k životu podle víry a k ochotnému plnění Kristova příkazu lásky. A také ti, kdo tam bydlí, mají z toho mít nějaký užitek: příklad naší víry, naděje a lásky. Tak se mají domácí i příchozí navzájem povzbuzovat ve zbožnosti.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Lektor nebo někdo z přítomných anebo sám žehnající přečte text z Písma svatého.

Kor 5,6b-10

Jsme na cestě k Pánu.

Čtení z listu apoštola Pavla Korinťanům.

Dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. A proto stůj co stůj usilujeme o to, abychom se mu líbili, ať už v domě těla zůstáváme, nebo se z něho odebíráme. My všichni se přece musíme objevit před Kristovým soudem, aby každý dostal odplatu za to, co za života udělal dobrého nebo špatného.

Další texty Písma svatého, z nichž je možno vybírat: Iz 2,2-5; Lk 2,41-51; Lk 24,13-35; Žid 10,19-25; 1 Petr 2,4-12

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responsoriální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 24 (23),l-2.3-4b.5-6

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.

Odp.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo srní stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.

Odp.

Ten přijme požehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha.

Odp.

Žehnající krátce promluví k přítomným a osvětlí biblický text, aby s vírou chápali slavení obřadu.

 

PROSBY

Následují prosby. Žehnající může z uvedených proseb vybrat ty, které se zdají být vhodnější, nebo jiné přidat podle situace a okolností.

U Boha je počátek i cíl celé naší pozemské pouti. Prosme ho tedy:

Bože, provázej nás na naší cestě.

Tys byl kdysi na poušti vůdcem i cestou svého lidu,
-  chraň nás svou záštitou na pouti, na kterou se vydáváme, ať se nám nestane nic zlého, a dej, ať se šťastně vrátíme domů.
 
Tvůj Syn je pro nás cestou, která vede k tobě,
- dej, ať ho věrně a vytrvale následujeme.
 
Ty nás voláš, abychom šli za Kristem jako jeho matka, Panna Maria,
- nauč nás vidět v ní příklad, jak máme kráčet životem.
 
Ty svou církev, putující po této zemi, vedeš působením Ducha Svatého k sobě,
- dej, ať hledáme především tebe a cestou tvých přikázání směřujeme k tobě.
 
Ty nás uvádíš na cestu spravedlnosti a pokoje, - přiveď nás k blaženému patření na tvou tvář.

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší s rozpjatýma rukama:

Všemohoucí Bože,
ty stále prokazuješ své milosrdenství těm,
kdo tě milují,
a nikde nejsi vzdálen těm,
kdo tě hledají;
putuj s poutníky
a chraň je na jejich cestě,
ve dne ať je zastíní a provází tvá mocná záštita
a světlo tvé milosti v noci,
aby šťastně došli tam, kam směřují.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

ZAKONČENÍ OBŘADU

Na závěr obřadu kněz nebo jáhen říká:

Ať Bůh vede naše kroky,
abychom pod jeho ochranou směřovali k svému cíli.

Odpověď:

Amen.

Ať je s námi a nepřestává nás vést. 

Odpověď:

Amen.

Ať cestu, na kterou se vydáváme,
s jeho pomocí šťastně dokončíme.

Odpověď:

Amen.

Následuje vhodný zpěv.

 

Obřad žehnání před návratem nebo po návratu z pouti

UVOD

Když se poutníci shromáždí, zpívá se vhodný zpěv, vybraný podle místa nebo okolností. Po jeho skončení žehnající řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen.

Žehnající pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Ať vás Bůh naplní svým pokojeni a radostnou nadějí v Duchu Svatém a ať je s vámi se všemi.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Potom žehnající krátce osloví přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Tato pouť byla pro nás dobou, ve které nám Bůh víc než jindy nabízel svou milost. Pobyt na poutním místě nás vybízí k vnitřní usebranosti a obnově. Posvátné budovy připomínají a naznačují dům Boží, který není zbudován lidskýma rukama, totiž církev -Kristovo tělo, jehož jsme živými údy, vyvolenými kameny, položenými na Krista jako na základní kámen. Po návratu domů žijme podle toho, k čemu nás Bůh povolal, vždyť jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abychom rozhlašovali, jak velké věci vykonal ten, který nás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Lektor nebo někdo z přítomných anebo sám žehnající přečte text z Písma svatého.

1 Kron 29,8-18

Jsme na cestě k Pánu.

Čtení z první knihy Kronik.

Lid se radoval z toho, co bylo dobrovolně darováno, že z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. I král David se převelice radoval a před očima celého shromáždění velebil Hospodina. Řekl:

„Veleben buď, Hospodine, Bože Izraele, našeho otce, od věků na věky. Tvá je, Hospodine, velikost a moc, nádhera, lesk i vznešenost, neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi. Tobě, Hospodine, přísluší kralovat, ty jsi svrchovaně povýšený nade vším, od tebe je bohatství a velebnost. Ty vládneš nade vším, v tvé ruce je síla a moc, z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda. Děkujeme ti nyní, náš Bože, a chválíme tvé slavné jméno.

Neboť kdo jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín, a není žádná naděje. Hospodine, náš Bože, všechno, co jsme připravili, abychom vybudovali dům tvému svatému jménu, pochází z tvé ruky. Tobě patří všechno. Vím, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. Všechny tyto dobrovolné dary jsem ti přinesl z přímého srdce. A nyní vidím, jak radostně ti přináší dobrovolné obětní dary tvůj zde přítomný lid. Hospodine, Bože Abraháma, Izáka a Izraele, našich otců, zachovej navěky, co si tvůj lid ve svém srdci předsevzal, a jejich srdce si připrav pro sebe."

Další texty Písma svatého, z nichž je možno vybírat: Lk 24,28-35; Jan 5,1-15; Sk 8,26-35; Žid 13,12-21; 1 Petr 2,4-12

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responsoriální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 84 (83),3.4.5-6.7-8

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože.

 

Žehnající krátce promluví k přítomným a osvětlí biblický text, aby s vírou chápali slavení obřadu.

 

PROSBY

Následují prosby. Žehnající může z uvedených proseb vybrat ty, které se zdají být vhodnější, nebo jiné přidat podle situace a okolností.

Bůh nám dává účast na svém životě, žijeme-li ve spojení s Kristem. Volejme proto společně:

Shlédni, Bože, ze své svatyně a žehnej svému lidu.

Východ Izraele z Egypta a jeho putování do zaslíbené země je předobrazem cesty spásy, po které vedeš svůj lid,
- nauč nás chodit velkodušně a oddaně po tvých cestách.
 
Tvá církev je ve světě jako svatyně, z níž vyzařuje pravé světlo,
- dej, ať k ní přicházejí všechny národy a chodí ve světle tvé pravdy.
 
Ty nám připomínáš slovy Písma svatého, že zde na zemi nemáme místo trvalého pobytu,
- posiluj naši důvěru, s níž hledáme svůj příbytek věčný.
 
Ty nám dáváš poznat, že se na svých životních cestách setkáváme s tebou,
- dej, ať si uvědomujeme tvou blízkost při hlásání tvého slova a při slavení eucharistie.

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší s rozpjatýma rukama:

Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista,
ty sis nás vyvolil,
abychom byli tvým vlastním lidem,
horlivým v konání dobrých skutků;
tys povzbudil svou milostí tyto naše bratry a sestry,
aby k tobě pevněji přilnuli a ochotněji ti sloužili;
i nadále je provázej svým požehnáním,
ať po návratu do svých domovů
slovy i skutky vydávají svědectví o tom,
cos jim prokázal.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

ZAKONČENÍ OBŘADU

Na závěr obřadu kněz nebo jáhen říká:

Bůh vás provázel na této pouti;
ať je stále s vámi a ať vás chrání.

Odpověď:

Amen.

On shromáždil své rozptýlené syny,
aby tvořili jedno společenství s Kristem;
ať skrze něho sjednotí i vás,
abyste byli jedno srdce a jedna duše.

Odpověď:

Amen.

On ve své lásce k vám působí,
že chcete i že jednáte;
ať ve vás svým požehnáním upevní
vaši ochotu spolupracovat s jeho milostí.

Odpověď:

Amen.

Je dobré uzavřít obřad vhodným zpěvem.

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.