Žehnání koledníkům tříkrálové sbírky mimo mši

Hlavní stránka / Žehnání a exorcismus / Žehnání / Benedikcionál / Žehnání tříkrálovým koledníkům

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013).
Benedikcionál uvádí také obřad při mši.
Při mši koná toto žehnání kněz, mimo mši může tuto bohoslužbu vést také jáhen.

(Koná-li se tento obřad žehnání při nedělní mši nebo o slavnosti Zjevení Páně, kdy je předepsáno vyznání víry, vzpomene kněz při homilii na koledníky a význam jejich poslání, a také v obvyklých přímluvách se vloží aspoň několik proseb na tyto úmysly. Obřad žehnání se zařadí až před závěrečné požehnání. Rozhodne-li se duchovní správce zařadit obřad žehnání koledníků tříkrálové charitní sbírky při mši v některý jiný den, mohou se koledníci shromáždit před žehnajícího hned po evangeliu a následující krátké homilii.)

ÚVOD

Po úvodním, vhodně vybraném zpěvu kněz nebo jáhen řekne:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

Všichni se žehnají křížem a odpovědí:

Amen.

Potom žehnající pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, vycházejícími především z Písma svatého:

Pán Ježíš přišel na svět a pomáhal všem, kdo potřebovali pomoc, i nás volá, abychom ho následovali; jeho milost ať je s vámi se všemi.

Všichni odpovědí:

I s tebou.

Po úvodním pozdravu osloví žehnající koledníky i ostatní přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti na slavení obřadu:

Milí koledníci! Mudrci od východu šli za hvězdou a přišli až do Betléma v Judsku, aby se poklonili narozenému králi. Nalezli v jeslích chudé a bezmocné dítě, ale ve světle víry poznali, že Ježíš je skutečně Syn Boží. Přinesli mu také vzácné dary: zlato, kadidlo a myrhu. Tak jako tito mudrci chcete také vy lidem přinést radostnou zprávu, že Bůh je uprostřed nás, protože nás má velmi rád. Konejte toto své krásné poslání s radostí a vnitřní opravdovostí.

A také my ostatní si chceme připomenout, že Syn Boží přišel na svět, aby prokazoval dobrodiní, a prohlásil, že kdo pomáhá těm, kteří potřebují pomoc, slouží jemu samému.

 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Lektor nebo někdo z přítomných anebo sám žehnající přečte krátký text z Písma svatého.

Mt 2,1-5.9-11

Klaněli se mu, otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka."

Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

Nebo: Mt 25,31-32a.34.40; l Jan 3,17-18

 

Podle vhodnosti se může recitovat nebo zpívat responsoriální žalm nebo jiný vhodný zpěv.

Žl 112 (111),1-2.3-4.5-6.7-8.9

Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách.

 

Potom žehnající může pronést krátkou homilii.

 

PROSBY

Po homilii se koledníci shromáždí před žehnajícího a následují prosby. Žehnající může z uvedených proseb vybrat ty, které se zdají být vhodnější, nebo jiné přidat podle situace a okolností.

Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného Syna, aby všechny lidi vykoupil a přivedl k nebeskému Otci; tuto radostnou zvěst máme hlásat všem lidem. Prosme nyní za tyto naše koledníky, aby věrně konali krásný a potřebný úkol, který jim dnes církev svěřuje. Volejme tedy společně:

Prosíme tě, vyslyš nás.

Kriste, ty jsi Král všech národů,
- dej celému světu mír a svým pokojem naplň nitro každého člověka.
 
Všechny, kteří z lásky k potřebným dají svůj dar, odměň hlubokou vnitřní radostí,
- a koledníkům pomáhej unést odmítání a nepřijetí od jiných.
 
Posiluj nás, ať zvláště dnes vydáváme svědectví o tvé lásce
- a staneme se světlem pro ty, s nimiž se setkáme.
 
Pomoz lidem, kteří tě dosud neznají, ale žijí upřímně podle svého přesvědčení,
- přiveď je k svému podivuhodnému světlu.
 
Kriste, ty ses zjevil jako světlo světa, uč nás žít podle poznané pravdy,
- ať těm, kdo hledají, ukazujeme cestu tobě.

 

ŽEHNACÍ MODLITBA

Následuje žehnací modlitba. Kněz nebo jáhen ji pronáší s rozpjatýma rukama.

Bože, ty jsi vedl mudrce světlem hvězdy
a chránils je, když neúnavně hledali
nově narozeného Krále světa,
tvého Syna Ježíše Krista, kterého jsi nám poslal.
Provázej svým požehnáním + také tyto koledníky,
veď je a ochraňuj svou mocí na jejich cestě k lidem:
ať jejich příchod otevírá lidská srdce
pro tvé radostné poselství
i pro účast na tvé milosrdné lásce;
ať s nimi vstoupí do lidských příbytků tvůj pokoj
a na všech, kdo je přijmou, ať spočine tvé požehnání
jako odměna za jejich štědrost.
Ochotu a námahu těchto koledníků odměň radostí,
že mohou užitečně pomáhat církvi v její službě lidem.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

ZAKONČENÍ OBŘADU

Potom žehnající s rukama vztaženýma nad koledníky pronáší závěrečné požehnání:

Bůh nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla:
ať vás upevní ve víře, naději a lásce
a ať vaše koledování provází svým požehnáním.

Odpověď:

Amen.

Kristus se zjevil světu jako světlo svítící v temnotách:
ať je světlem na vaší cestě k lidem,
abyste jim o Kristu vydávali svědectví.

Odpověď:

Amen.

Kristus je světlem světa,
jak to poznali také mudrci od východu:
ať také vás dovede do světla věčné radosti.

Odpověď:

Amen.

Požehnej vás a všechny přítomné všemohoucí Otec i Syn + i Duch Svatý.

Odpověď:

Amen.

Je dobré uzavřít obřad vhodným zpěvem. 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vira.cz | Pastorace.cz | Mapa bohoslužeb 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.